Anunturi mai vechi

Nr. 46/22.04..2014

 

 

 

A N U N Ţ 
    

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2014,  in ziua de  29, orele 15,00, în
sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:

        1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Ziduri pe anul 2014.
- iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie.

2. Discuţii şi propuneri.

 

 
S E C R E T A R ,

Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 / 08.01.2014

ANUNŢ

 

Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă de

îndată, in ziua de 09 ianuarie 2014, orele 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei

Ziduri, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a

deficitului secţiunii de dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului

- iniţiator: primar Nedelcu Nicolaie;

 

2.Diverse

 

S E C R E T A R ,

Racovanu Mariana

 

 

 

 

Nr. 104/28.10.2013

 

ANUNŢ      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
extraordinară pe luna octombrie 2013,  in ziua de  30, orele 14.30, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Ziduri in vederea instalarii, întreţinerii, înlocuirii sau mutarii reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora  modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice "
- iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie,
2. Discuţii şi propuneri.

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

Nr. 58/18.06.2013

 

ANUNŢ
privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional
a unor funcţionari publici

            În conformitate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria comunei Ziduri, judeţul Buzău organizează examen pentru promovarea în grad profesional a unor funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al primarului.
Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru ziua de 07 octombrie  2013, orele 9,00 - proba scrisă, şi ziua de 07 octombrie 2013, orele 13,00 - interviul.
Condiţii de desfăşurare a examenului:
-data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 01 octombrie  2013;
-instituţia publică la care se pot depune dosarele de examen: Primăria comunei Ziduri, judeţul Buzău.
Condiţii de participare la examenul de promovare în grad profesional:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul „BINE” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999.
Dosarul de examen depus de către candidaţi va conţine în mod obligatoriu:
-copie de pe carnetul de muncă în vederea atestării vechimii în gradul profesional în care se promovează;
-adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011, întocmită conform Ordinului A.N.F.P. nr.192/2013;
-copie de pe rapoartele de evaluare din care să reiasă cel puţin calificativul ”BINE” obţinut la evaluarea performanţelor individuale, cel puţin de două ori în ultimii trei ani;
-formularul de înscriere.
Anexăm bibliografia pe baza căreia se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional din data de 11 martie 2013.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comunei şi la telefon 0238578201.

 

SECRETAR,
RACOVANU MARIANA]

 

BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în grad profesional – funcţia publică de inspector
clasa I, grad profesional  principal (compartiment  agricol si fond funciar)

1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, capitolul V, secţiunea a 3-a - Reguli
particulare în materia arendării, republicată, acrualizată;
7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea zootehniei nr. 72/2002, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare; 9. H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
actualizată;
12. H.G. nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014;
13. Ordinul nr. 1.998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
14. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, actualizată;
15.Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
16. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013.

 

 

BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în grad profesional – funcţia publică de referent
clasa III, grad profesional  superior (compartiment asistenţă socială )

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;
 5. Legea nr. 277/2010, republicată, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 6. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată.

 

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna iunie 2013,  in ziua de  26, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local  pe anul 2013;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
2. Proiect de hotărâre privind  preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiţii ce au făcut obiectul contractului nr. 363/2011 din cadrul PNDI;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea casării mijloacelor fixe aflate în inventarele Scolii cu clasele I – VIII Ziduri;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile care apaţin domeniului privat al comunei Ziduri, judeţul Buzău;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
5. Diverse.  

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

Nr. 45/21.05.2013

 

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna mai 2013,  in ziua de  29, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:    
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual de achiziţii publice  pe anul 2013;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei şi a Statului de funcţii pentru anul 2013 ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ziduri;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
3. Diverse.

 

S E C R E T A R ,

Racovanu  Mariana

 

 

 

Publicatie de casatorie

 

 

Nr. 32/01.04.2013

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna aprilie 2013,  in ziua de  8, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:        
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2013;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
2. Proiect de hotărâre privind  gospodărirea suprafeţelor de păşune aflate în administrarea Consiliului local Ziduri în anul  2013;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2013;
4. Raport privind calitatea şi starea învăţământului în perioada 2009-2012, prezentat de directorul Scolii Gimnaziale Ziduri.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

Nr. 14/19.02.2013

 

 

ANUNŢ
      

 

          Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară
pe luna februarie, în ziua de 28 februarie  orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei
Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheierii a exerciţiului bugetar   pe anul 2012;
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Ziduri, judeţul Buzău;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează a fi prestate in anul 2013 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă;
5. Diverse.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

Nr. 144/05.12. 2012

 

 

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă extraordinară pe luna decembrie 2012,  in ziua de 11, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:      

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;


2. Diverse.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 Nr. 128/ 21.10 2012

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna noiembrie 2012,  in ziua de 29, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Ungureanu Camelia delegat sătesc al satului Cuculeasa din comuna Ziduri, judeţul Buzău;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ziduri, judeţul Buzău;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Ziduri;
- iniţiator: primar: Tesloveanu Dumitru;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care se anulează;
- iniţiator: primar: Tesloveanu Dumitru;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ziduri, judeţul Buzău;
- iniţiator: primar: Tesloveanu Dumitru;
7. Diverse.       

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, primarul comunei Ziduri aduce la cunoştinţă un proiect de hotărâre, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Ziduri.
1. Expunerea de motive nr. 3245/11.10. 2012;
2. Raportul de specialitate nr. 3246/a/11 octombrie 2012;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ziduri
judeţul Buzău.
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm (împreună cu expunerea de motive şi raportul de specialitate),la secretarul comunei Ziduri.

 

PRIMAR,
TESLOVEANU DUMITRU

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI
Nr. 3245/11.10. 2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind aprobarea Statutului comunei Ziduri, judeţul Buzău
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare , consider că pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului local şi a Primăriei comunei Ziduri, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 , este necesară aprobarea Statutului comunei Ziduri deoarece acesta , printre altele „ precizează autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi structura politică a membrilor consiliului local, precum şi data constituirii acestuia , rangul unităţii administrativ-teritoriale "
Statutul comunei Ziduri cuprinde date şi elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la:
a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, satele componente;
b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare documentară, evoluţia istorică;
c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire la componenţa etnică ;
e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;
f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, ;
h) principalele funcţiuni economice şi din agricultură;
i) serviciile publice existente;
j) patrimoniul, componenţa şi întinderea acestuia;
k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială. Supunem atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre , cu rugămintea de a fi luat în dezbatere şi aprobat.  
PRIMAR,
Tesloveanu  Dumitru

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI
Nr. 3246/11 octombrie 2012

 

RAPORT
privind aprobarea Statutului comunei Ziduri, judeţul Buzău

          Prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-Cadru al unităţilor
administrativ teritoriale, cu modificările si completările ulterioare şi aprobată prin Legea nr. 96/2003, se stabileşte Statutul-Cadru al unităţilor administrativ teritoriale. Unităţile cărora li se aplică acest statut sunt comunele, orasele, municipiile si judeţele.
Conform art. 20 din OG nr.53/2002, fiecare unitate administrativ-teritoriala îşi
aprobă propriul Statut.
Comuna Ziduri, până la această dată nu a aprobat propriul statut.
Ca urmare a recomandării primite de serviciul de auditori interni, în timpul
acţiunii de îndrumare şi control efectuată în anul 2012, este necesar ca în
şedinţa Consiliului local Ziduri, să fie supus aprobării proiectul privind aprobarea Statutului comunei Ziduri.
La elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ziduri,
s-a ţinut cont de legislaţia în vigoare, respectiv:
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- O.G. nr. 53/2002 - Statutul-Cadru al unităţilor administrativ teritoriale, aprobatăprin Legea nr. 96/2003;
De asemenea s-au folosit in fundamentarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea Statutului comunei Ziduri, hotărârile Consiliului local Ziduri, Planul
Urbanistic General al comunei Ziduri şi Monografia comunei Ziduri.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ziduri a fost structurat tinând cont de modelul Statutului-cadru Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 cu modificările si completările ulterioare.
Având in vedere cele prezentate în expunerea de motive a domnului primar Tesloveanu Dumitru, propunem consiliului local adoptarea acestuia.

Secretar,
Racovanu Mariana

 

 

 

 

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Statutului comunei Ziduri  

Consiliul local al comunei Ziduri; 
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Zidurii, înregistrată sub nr. 3245/11.10.2012;
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Ziduri, înregistrat sub nr. 3246/11.10.2012 ;
- Avizul comisiilor reunite inreg. sub nr.        ;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;
- prevederile art.38 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Admnistraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;  
 
H O T A R A Ş T E : 
Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Ziduri , judeţul Buzău , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
          INIŢIATOR,
    Primarul comunei Ziduri,
Tesloveanu Dumitru
Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L B U Z Ă U
COMUNA ZIDURI

 

STATUTUL COMUNEI ZIDURI

 

Art. 1 – (1) Comuna Ziduri a fost înfiinţată in anul 1968, prin unificarea comunelor
Ziduri şi Zoiţa si este persoana juridica de drept public, cu patrimoniu propriu si capacitate juridică deplină.
(2) Localitatea Ziduri este localitatea rurala de rangul IV, conform Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi, aprobata
prin Legea nr. 351/06.07.2001, iar celelalte sate componente ale comunei sunt
localităţi rurale de rang V.
Art. 2 - (1) Comuna Ziduri, este situata în partea de est a judeţului Buzău la cca. la 44 Km  de municipiul  Buzău şi 12 km. de municipiul Râmnicu Sărat de-a lungul văii Bătrâna şi se învecinează cu:
- comuna Grebănu şi Valea Râmnicului, la nord,
- comuna Cochirleanca la sud,
- comuna Ghergheasa  la est şi nord-est,
- comuna Zărneşi şi Poşta Câlnău în partea de vest..
(2)- In componenta comunei Ziduri intra satele:
- Ziduri,
- Lanurile,
-  Heliade Rădulescu,
-  Costieni,
- Zoiţa
- Cuculeasa.
(3) - Suprafaţa totala a comunei Ziduri este de 8.588 ha hectare teren, din care teren
arabil 6.988,07 ha.
(4) Comuna Ziduri este aşezată în zona de câmpie.
Art. 3 - Autoritatea Consiliului local si a primarului comunei, se întinde asupra tuturor
locuitorilor comunei Ziduri.
Art. 4 – (1) Potrivit datelor statistice populaţia stabila a comunei Ziduri este de 4597 locuitori.
(2) Populaţia comunei Ziduri este de etnie română.
Art. 5 –(1) Localitatea Ziduri este centru comunei cu acelaşi nume.
-(2) Scurt istoric al comunei. Satul Ziduri  şi-a luat numele de la balta Zidu, lângă care era aşezat, iar satul Costieni de la numele heleşteului Costieni, fiind atestate documentar prin actele ce le posedă Statul pentru moşia Cochirleanca din 1849, prin Hotărârea nr. 17 a Tribunalului Judeţului Rm.Sărat dată asupra hotărniciei moşiei Bălăceanu.
Prin legea agrară din 1892 s-a hotărât înfiinţarea unui nou sat alegându-se locul lângă moşia boierului Căciulatu, al cărui nume l-a purtat până în 1922 când devine Heliade Rădulescu. Tot până în anul 1922 i se mai zicea si Satul Nou şi Căscaţi.
Despre satul Zoiţa, Nicolae Petrescu inspector general secundar in Ministerul Educaţiei Naţionale in procesul verbal de infiinţare a Căminului Cultural Zoiţa din anul 1939, arată că
,, a rămas statornic legat de acest sat din care am plecat la studii şi de locuitorii satului în mijlocul cărora am trăit, până la desăvârşirea carierei mele”
In procesul verbal de înfiinţare a Fundaţiei Culturale Regale ,,Principele Ferdinand” din comuna Nicolae Fleva din anul 1939 se arată că numele anterior al localităţii a fost Socariciu şi tot din acest document aflăm că s-a hotărât ca numele căminului cultural să fie ,,Nicolae Fleva” fost fiu al satului care s-a distins ca om politic.
Art. 6 –(1)Autorităţile administraţiei publica locale din comuna Ziduri sunt:
- Consiliul local al comunei Ziduri, ca autoritate deliberativa, ales prin vot
universal, egal, direct, secret si liber exprimat la alegerile locale din luna iunie
2012, alcătuit din 13 de consilieri, aparţinând formaţiunilor politice:
- PS.D. – 7:
- Alecu Maria,
- Bucur Nicolae,
- Constantin Cristea,
- Geangoş Marin,
- Ianculescu Paula,
- Nedelcu Nicolaie,
- Poşircă Elena
- P.N.L. – 4:
- Bunea Alexandru,
- Mihai Constantin,
- Mihalcea Cristian,
- Pană Marin.
- P.D.L. – 1
- Voicilă Marian
PP-DD – 1:
- Mocanu Gigel.
- Primarul comunei Ziduri ca autoritate executiva.
(2) Sediul Consiliului local al comunei Ziduri si al primarului comunei este in
localitatea Ziduri, judeţul Buzău, România, cod poştal 127720.
(3) Comuna Ziduri, are un viceprimar, ales prin vot indirect din rândul consilierilor
locali, in condiţiile art. 57 din Legea 215/2001,  a administraţiei publice locale. Durata, suspendarea si încetarea mandatului viceprimarului, atribuţiile sale si schimbarea din funcţie sunt cele stabilite prin Legea 215/2001.
(4) Potrivit dispoziţiilor art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, a administraţiei publice locale comuna Ziduri are un secretar salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere cu studii superioare juridice, care nu poate fi membru
al unui partid politic.
(5) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative
prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(6) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în
condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici
şi personal contractual.
(7) Numirea si eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de
specialitate al primarului se face de către primarul comunei in condiţiile legii.
(8) Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului local, precum si pentru
soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îşi va organiza un aparat
permanent de lucru, format din 1-3 persoane din care, in mod obligatoriu, cel puţin
una va avea pregătire juridica.
(9) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă,
denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi
dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Art. 7 – Căile de comunicaţii care traversează comuna Ziduri, sunt următoarele:
- drumuri judeţene: DJ 203 ;
- drumurile comunale: DC 10, D.C. 7, D.C. 11
- drumurile săteşti şi de exploatare de pe raza comunei Ziduri sunt drumuri de pământ sau pietruite.
Art. 8 (1) In comuna Ziduri, funcţionează instituţii in domeniul educaţiei, culturii,
sănătăţii, , etc. si anume:
a) In domeniul educaţiei
- Şcoala  cu clasele I-VIII Ziduri,
- Şcoala  cu clasele I-IV Lanurile,
- Şcoala  cu clasele I-IV Heliade Rădulescu,
- Şcoala cu clasele I-IV Costieni,
- Şcoala cu clasele I-IV Zoiţa,
- Şcoala  cu clasele I-IV Cuculeasa,
În satele: Ziduri, Lanurile, Heliade Rădulescu, Costieni şi Zoiţa funcţionează grădiniţe cu program normal.
b) In domeniul culturii
Cămine culturale in localităţile:  Ziduri, Zoiţa şi Lanurile.
Biblioteca comunala  are sediul în satul Ziduri şi urmează să fie reparată.
c) In domeniul sănătăţii
Asistenţa medicală umană este asigurată prin două cabinete medicale  în satul Ziduri, unde îşi desfăşoară activitatea Cabinet individual dr. Ceban Timotei  cu un medic de familie specializat în medicina generală şi doi asistenţi medicali cu pregătire specializată şi Cabinet individual dr. Moisă Adriana cu un asistent medical cu pregătire specializată.
Nu avem asistent comunitar
Asistenta medicală veterinară în comuna Ziduri este asigurată prin Cabinetul medical veterinar dr. Gobeajă Sorin.
In satul Ziduri funcţionează două farmacii umane.
e) In domeniul asistenţei sociale
Asistenţa socială în comuna Ziduri este asigurată prin Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de un referent.
f) Religie
In acest domeniu în comuna Ziduri sunt următoarele instituţii:

 • biserici ortodoxe din satele: Ziduri, Lanurile, Heliade Rădulescu, Costieni şi Zoiţa.
 • biserici adventiste de ziua a şaptea in satele: Ziduri şi Heliade Rădulescu.

Art. 9 - In comuna Ziduri, activitatea de baza este agricultura, activitate desfăşurata
în special persoane fizice, 39 societăţi comerciale de diferite tipuri, care au ca obiect
de activitate comercializarea produselor industriale, alimentare, agricole si de
alimentaţie publica.
Art. 10 – Servicii publice la nivelul comunei Ziduri

 1. Serviciul public de salubritate ce deserveşte populaţia din comuna Ziduri.

Acest serviciu este înfiinţat din anul 2009 şi este concesionat din anul 2010 prin contract S.C. RER Buzău.
2. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
A fost înfiinţat prin HCL Ziduri  nr. 25/ 21.10. 2005 ( hotarâre modificată cu HCL Ziduri nr. 11/24.06. 2010 – modificarea clasificării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă). Structura serviciului este: şef serviciu, compartiment de prevenire, formaţii de intervenţie. Acest serviciu este in subordinea Consiliului local Ziduri, fiind condus de primarul comunei Ziduri.
3. Serviciul de iluminat public
A fost înfiinţat prin H.C.L. nr. 32/29.09.2011.
Art. 11- Persoanele născute in comuna Ziduri, pot primi la împlinirea vârstei de 18
ani titlul si certificatul de fiu/fica/ al comunei Ziduri, in cadrul unei festivităţi
organizate de primar.
Art.12 –(1) Persoanele fizice romane sau străine cu merite deosebite pe plan politic,
economic, social, cultural -artisitic, sportive, umanitar, precum si altor persoane
importante, reprezentative pentru comuna Ziduri, li se poate conferi titlul de
cetăţean de onoare al comunei, in cadrul festivităţii prilejuite de Ziua Comunei.
(2)Conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei se face prin hotărâre a
Consiliului local,la propunerea motivata a primarului, a consilierilor locali, a instituţiilor
sau a organizaţiilor locale ale societăţii civile.
(3)Persoanele cărora li s-a conferit titlul de cetăţean de onoare al comunei Ziduri,
beneficiază de următoarele facilitaţi :
- acces liber la spectacole si manifestări, cultural-artistice si sportive
organizate pe teritoriul comunei Ziduri ;
- scutirii de impozite si taxe locale ;
(4)Titlul de cetăţean de onoare al comunei Ziduri, poate fi pierdut sau poate fi
retras prin hotărâre a Consiliului local, in următoarele situaţii :
- condamnarea prin hotărâre judecătoreasca rămasa definitive, la pedepse
privative de libertate ;
- pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent,
care aduc prejudicii morale comunei Zidurii, judeţului Buzău ori României .
Art.13 –(1) Locuitorii comunei Ziduri sunt consultaţi in condiţiile legii, prin
referendum, asupra problemelor locale de interes deosebit, cum sunt :
- schimbarea denumirii comunei ;
- organizarea administrativ teritoriala a comunei ;
- participarea comunei la programe importante de dezvoltare pe termen mediu
si lung la nivel judeţean, regional, zonal si de cooperare transfrontaliera.
(2) Referendumul local se poate organiza simultan in toată comuna sau separat in
fiecare localitate a comunei .
Art. 14 – (1)Cetăţenii comunei Ziduri pot fi consultaţi si prin adunări cetăţeneşti
organizate pe sate.
(2) Convocarea si organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primarul
comunei, la iniţiativa acestuia sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publica a
scopului, datei si a locului unde urmează sa se desfăşoare aceasta.
(4)Adunarea cetăţeneasca este valabil constituita in prezenta majorităţii
reprezentanţilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
(5) Propunerile se consemnează intr-un proces-verbal si se înaintează primarului,
care le va supune dezbaterii Consiliului local in prima şedinţa, in vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare si de finanţare, daca este cazul.
(6) Soluţia adoptata de Consiliul local se aduce la cunoştinţa publica prin grija
secretarului.
(7) In afara Referendumului local sau a adunării cetăţenilor pe localităţi, cetăţenii pot
fi consultaţi direct si prin alte forme, cum ar fi:
- adunări ale proprietarilor de terenuri agricole;
- adunări ale crescătorilor de animale, etc.
Art. 15 – (1) Patrimoniul public  al comunei Ziduri este cel cuprins in lista
anexa nr. 86, care face parte integranta din prezentul Statut, aprobat prin Hotărârea
Guvernului României Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.
(2) Bunurile care aparţin comunei Ziduri sunt supuse inventarierii anuale.
(3) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz-
patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, documentaţia necesară promovării proiectelor de acte normativ/administrative având ca obiect reglementarea regimului juridic al imobilelor să fie însoţită de carte funciară în formă actualizată potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
(4) Concesionarea, închirierea atribuirea in folosinţa gratuita pe termen limitat,
vânzarea sau cumpărarea bunurilor din si in domeniul public privat al comunei
Ziduri, se fac prin hotărârea Consiliului Local, in condiţiile stabilite prin Legea
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prin Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Art. 16 - In vederea finanţării si realizării in comun a unor activităţi, lucrări, servicii
sau proiecte de interes local, precum si de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu
unităţi administrativ-teritoriale similare din alte tari, Consiliul local poate hotărî, la
propunerea primarului comunei sau a consilierilor locali, cooperarea sau asocierea
pe baze reciproc avantajoase cu persoane juridice romane sau străine, cu organizaţii
neguvernamentale si cu parteneri asociaţi.
Art. 17 - Consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din tara sau din străinătate, precum si aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in
vederea unor interese comune.
Art. 18 – (1) In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.
637/29.08.2002, Consiliul Local poate aproba prin hotărâre atribuirea de denumiri
pentru parcuri, pieţe, străzi, comun de pe teritoriul comunei Ziduri, precum si pentru
obiective si instituţii de interes local aflate in subordinea sa.
(2) Proiectele de hotărâri având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura ori
schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate si avizate de comisia de atribuiri judeţeană.
Art. 19 – (1)Comuna Ziduri nu are stema proprie, urmând ca Nota fundamentala sa
fie înaintată Guvernului României spre aprobare.
(2) Stema comunei Ziduri va putea fi amplasata:
- pe faţada sediului Consiliului local si Primăriei comunei;
- la intrările in comuna, pe principalele artere rutiere;
- la cabinetele primarului, viceprimarului si secretarului comunei;
- in sala de şedinţe a Consiliului Local;
- in sala de festivităţi si protocol, cu ocazia primirii delegaţiilor străine;
- la orice manifestare importanta organizata de Primaria comunei Ziduri ori
de Consiliul Local;
- in instituţiile de învăţământ si cultura ale comunei ;
- pe ecusoanele si legitimaţiile consilierilor locali si ale personalului din
aparatul primăriei;
- pe documentele emise de primar si Consiliul local.
Art. 20 - Statutul comunei Ziduri, poate fi modificat si completat, la propunerea
primarului sau a consilierilor, cu votul a doua treimi din numărul consilierilor in funcţie.
Art. 21 - Prezentul Statut al comunei Ziduri a fost elaborat in conformitate cu
Ordonanţa Guvernului României nr.53/2003 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ teritoriale şi aprobat prin Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. …../2012.

 

Nr. 107/ 25.09. 2012

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna octombrie 2012,  in ziua de 3, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Ziduri, judeţul Buzău;
- iniţiatori: preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ziduri, judeţul Buzău;
3. Proiect de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc din satul Cuculeasa;
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
4. Diverse.

 

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

A N U N Ţ

 

PRIMĂRIA COMUNEI ZIDURI, JUDEŢUL BUZĂU, organizează în data de 03.05.2012, ora 10,00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui imobil format din teren în suprafaţă de 1600 m.p. şi magazie în suprafaţă de 250 m.p. situat în satul Zoiţa T. 78.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 02.05.2012, ora 10,00.
Licitaţia va avea loc la sediul primăriei.

Relaţii suplimentare privind documentaţia şi condiţiile de participare se pot obţine de la Primăria comunei Ziduri sau la telefon: 0238578201.

 

 

 

 

 

ANUNŢ PUBLIC
asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu

 

PRIMĂRIA COMUNEI ZIDURI, titular al proiectelor: ,,modernizarea reţelei de drumuri stradale de interes local,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele sus menţionate, propuse a fi amplasate în comuna Ziduri, judeţul Buzău
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Democraţiei nr. 11, în zilele de luni – vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: wwwapmbuzau.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în terment de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.04.2012

 

 

 

 

 

Nr. 30/20 martie 2012

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna martie  2012,  in ziua de 30, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice al comunei Ziduri pe anul 2012,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Ziduri pentru anul şcolar 2012 – 2013,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe aflate in inventarele Şcolii cu clasele I –VIII Ziduri,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
4. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ziduri judeţul Buzău la înfiinţarea Asociaţiei Grupului de Acţiune Local Slam Rîmnic împreună cu Instituţia Prefectului judeţul Buzău,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a numărului de funcţii publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ziduri,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
6. Diverse.

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 


R O M A N I A

JUDETUL BUZAU

CONSILIUL LOCAL  ZIDURI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2012

Consiliul local Ziduri, judeţul Buzău,
Având în vedere:
-  initiativa primarului exprimata prin Expunerea de motive nr. 463/01.03.2012,
-  raportul compartimentului de specialitate nr. 463/01.03.2012,
- art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
-  art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 9, pct. 3 din Carte Europeană a autonomiei locale adoptată la Stasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică,
-  raportul de avizare al comisiilor reunite nr.
       In temeiul prevederilor  art. 23, art. 27, art. 36 alin. (2) lit b), alin. 4 lit. c)  şi 45 alin. (1)  şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

           Art.1. Se aprobă taxele locale speciale pentru anul 2012, la nivelul comunei Ziduri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta horărâre
           Art.2. Încasarea taxelor prevăzute în anexă se va face numai in baza unui contract încheiat cu beneficiari ai acestui contract.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Ziduri şi compartimentele de specialitate din subordine.
          Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

                   Initiator proiect
Primar,
Tesloveanu Dumitru
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Racovanu Mariana

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI
Nr. 462/01.03.2012

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
taxelor locale speciale pe anul 2012

Primarul comunei Ziduri ,
Având în vedere necesitatea instituirii noilor taxe speciale pentru 2012, pentru
asigurarea unei surse bugetare care să satisfacă în proporţie mai mare  nevoile  persoanelor fizice şi
juridice,
Văzând prevederile:
- art. 282 din Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;

INIŢIEZ

prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii consiliului local al comunei
Ziduri.
Faţă de cele de mai sus propun consiliului local a aproba proiectul de hotărâre în forma
în care a fost iniţiat.

PRIMAR

Tesloveanu Dumitru

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI
Compartimentul impozite si taxe
Nr. 463/01.03.2012

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
taxelor locale speciale pe anul 2012

 

Impozitele şi taxele locale reglementate de Titlul IX din Legea nr. 571/2003, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor administrativ teritoriale şi au ca sursă pe lângă impozite/taxe pe clădiri, impozite/taxe teren, taxa pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor pentru autorizaţii şi taxe speciale.
Având în vedere şi prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, propunem ca pentru asigurarea unei surse bugetare care să satisfacă în proporţie căt mai mare nevoile actuale ale cetăţenilor căt şi pentru o impozitare echitabilă, propunem să fie aplicate taxele prezentate în proiect.

Referent,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 461/01.03.2012

 

A N U N Ţ

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.
În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Ziduri, are obligaţia să publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Ziduri.
Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport al compartimentului de specialitate.
Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ” Consiliul local al comunei Ziduri, supune atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâri:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2012 – iniţiator Tesloveanu Dumitru, primar;
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune până cel mai târziu la data de 30.03..2012 ora 1200 la sediul Primăriei comunei Ziduri, judeţul Buzău, la secretarul comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.
Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la sediul Primăriei comunei Ziduri la date 27.03.2012 cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local Ziduri.

 

PRIMAR
Tesloveanu Dumitru

 

 

Nr.  12 /23 ianuarie 2012

 

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna februarie 2012,  in ziua de 02, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului propriu al comunei Ziduri judeţul Buzău pe anul 2012,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea  liberului acces la informaţiile de interes public,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
3. Diverse.

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

Nr.2 / 06 ianuarie 2012

      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
de indată luni, 09 ianuarie 2012, orele 14,00 în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu  cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.
3. Diverse.

 

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

Nr.130  / 08 decembrie 2011

 

 

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă extraordinară pe luna decembrie   2011,  in ziua de 14, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011.

 

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

Nr.117  /23 noiembrie 2011

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna noiembrie   2011,  in ziua de 30, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2012,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
3. Raport privind activitatea desfăsurată de Compartimentul de Asistenţă Socială in ultima lună.
4. Discuţii şi propuneri.

 

 

S E C R E T A R ,

Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 96 /26.09.2011

 

 ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă extraordinară pe luna septembrie 2011,  in ziua de 29, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Ziduri, aprobarea modalităţii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Serviciului de iluminat public si al Caietului de sarcini al comunei Ziduri,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
3. Raport privind activitatea desfăsurată de Compartimentul de Asistenţă Socială in ultima lună.
4. Discuţii şi propuneri.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

Nr. 82/23.08.2011

 ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară pe luna august 2011,  in ziua de 30, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării şi completării Planului Anual de Achiziţii Publice pe anul 2011 in sensul introducerii unei poziţii,
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru.
2.Proiect de hotârăre privind aprobarea asocierii in participaţiune între Comuna Ziduri şi S.C. GAMAT MATCOM S.R.L.,
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru.
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011,
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru.
4. Proiect de hotărâre privind primirea unor noi membri şi actualizarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « ECO Buzău 2009 » la care comuna Ziduri este membru asociat,
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru.
5. Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifului de salubritate din Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare nr.5/05.01.2010.
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru.
6. Raport privind activitatea desfăsurată de Compartimentul de Asistenţă Socială in lunile iulie- august 2011,prezintă: referent, Lăudatu Mariana.
7. Discuţii si propuneri.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1505/16.05.2011

 

ANUNŢ

          Primăria Comunei Ziduri, Judeţul Buzău organizează in data de 20 iunie 2011, ora 12,00 examen de promovare in treaptă profesională imediat superioară celei deţinute de personalul contractual: pentru funcţia de şofer, cu respectarea următoarelor condiţii de participare:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime in treapta profesională din care promovează,
 • să fi obţinut cel putin calificativul foarte bun de 2 ori in ultimii 3 ani  la evaluarea anuală a performantelor.

Examenul de promovare in treaptă profesională se va organiza cu respectarea Dispoziţiei Primarului nr. 9/2011.
Examenul de promovare in treapta profesională va consta in proba scrisă si interviu.
Bibliografia:

 • 1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,
 • 2. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică,
 • 3.O.G. nr. 109/2005 privind transportul rutier,
 • 4.O.G. nr. 19/1997, privind transporturile,
 • 5.Ordinul MTCT nr. 1892/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si efectuarea transportului rutier,
 • 6.Ordin comun MTI nr. 368/2010, MAI nr. 108/2010 pentru aprobarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare,
 • 7.Ordin MT nr. 761/1999 privind desemnarea pregătirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport,
 • 8.Ordin MTCT nr. 42/2006 privind conditiile de preegatire profesională initială si continua a anumitor categorii de conducatori auto.

              

PRIMAR,                                                            Secretar,
Tesloveanu Dumitru                                           Racovanu Mariana

 

 

 

 

 

Nr. 39/19.04.2011

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna aprilie 2011,  in ziua de 28, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:

 • 1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea condiţiilor de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pentru Campania 2011 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţia pentru Agricultură pentru suprafaţa de 280,12 ha teren,(păşune) proprietate privată a comunei Ziduri
 •             iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
 • 2.Proiect de hotârăre privind aprobarea Planului Anual de Achiziţii Publice pe anul 2011,
 •             iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010,
 •                   iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei ,,Gradiniţă cu Program Normal cu 2 săli grupă in satul Zoiţa”

 •                   iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,

            5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren în vederea construirii unei locuinţe conform Legii nr. 15/2003, doamnei Potârniche Gabriela Geta,
iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al Comunei Ziduri,

 •                   iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,

7. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Ziduri,
prezintă: primar, Tesloveanu Dumitru
8. Discuţii si propuneri.

 

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

Nr. 28/11.03.2011

  

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
extraordinară pe luna martie 2011,  in ziua de 18, orele 11.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala, la nivelul comunei Ziduri, pecum si a Codului Etic al personalului din cadrul aceluiasi compartiment,

            iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,

- 2.Proiect de hotârăre privind înscrierea datelor in Registrul Agricol prin invitarea la primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru inscrierea datelor,

            iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,

- 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Ziduri. al bugetului propriu al comunei Ziduri, 

                  iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
- 4. Discuţii şi propuneri.

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

Nr. 15 /08.02.2011

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
extraordinară pe luna februarie 2011,  in ziua de 14, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării in anul 2011 a excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al comunei Ziduri, 
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al comunei Ziduri pe
anul 2011,
- iniţiator: primar :Tesloveanu Dumitru,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii, organigramei şi a numărului de funcţii publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ziduri, precum şi a numărului de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav.
-  initiator: primar: Tesloveanu Dumitru,
4. Discuţii şi propuneri.

       

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI ZIDURI                                                                            
                                                                                    
                      PROIECT BUGET LOCAL 2011
                                                                                                                                                                                                                                                                          - lei -


Nr. crt.

INDICATORI

COD INDICATOR

PROGRAM
2011

 

I.

VENITURI - TOTAL

 

2.929.500

 1.Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

200.000

 2. Sume alocate din cotele def.pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

468.000

 3 Impozit cladiri persoane fizice

07.02.01.01

40.000

 4. Impozit cladiri persoane juridice

07.02.01.02

58.000

 5. Impozit teren persoane fizice

07.02.02.01

60.000

 6. Impozit teren persoane juridice

07.02.02.02

7.700

 7. Impozit teren extravilan

07.02.02.03

200.000

 8. Sume defalcate din TVA pt.invatamant

11.02.02

1.038.000

 9. Sume defalcate din TVA pt.asistenti personali

11.02.02

137.000

10. Sume defalcate din TVA pt.obiecte de inventar invatamant

11.02.02

6.000

11. Sume defalcate din TVA pt aj.incalzire pers.benef.de aj.social

11.02.02

10.000

12. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale

11.02.05

30.000

13. Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

462.000

14.Impozit mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

11.000

15.Impozit mijloace transport persoane juridice

16.02.02.02

16.000

16.Alte impozite si taxe

18.02.50

16.800

17. Alte taxe pe servicii specifice- salubrizare

15.02.50

60.000

17.Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

11.500

18.Venituri din amenzi

35.02.01

12.000

19. Subventii incalzire

42.02.34

85.500

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI – TOTAL

 

3.166.570

1.  Administraţie-total, din care

51.02

505.000

    - 10 – cheltuieli de personal –sectiunea functionare

51.02.10

360.000

    - 20 – bunuri şi servicii – sectiunea functionare

51.02.20

145.000

2.  Învăţământ-total, din care

65.02

1.244.000

   - 10 – cheltuieli de personal – sectiunea functionare

65.02.10

1.038.000

   - 20 – bunuri si servicii – sectiunea functionare

65.02.20

206.000

3. Cultura, sport si alte actiuni culturale, din care

67.02

90.000

 – SPORT – 20 – bunuri si servicii – sect.functionare

67.02.05.01

20.000

 -  ALTE CHELTUIELI CULTURALE -20 – bunuri si servicii ziua comunei – sectiunea functionare

67.02.50

30.000

 -  ALTE CHELTUIELI CULTURALE -20 – bunuri si servicii pom Carciun – sectiunea functionare

67.02.50

40.000

4. Asistenţă socială

68.02

232.500

    - 10 – cheltuieli de personal asistenti personali – sect.functionare

68.02.05.02

137.000

    - 57 – ajutor incalzire pers.benef.de ajutor social-sect.functionare

68.02.15.01

10.000

    - 57 – subventii incalzire populatie- sect. functionare

68.02.10

85.500

5. Iluminat public – 20 -  bunuri si servicii- sect.functionare

70.02.06

150.000

6. Alte chelt.de dezv.publica-proiecte – 71-sect.dezvoltare

70.02.50

70.000

7. Protectia mediului – salubrizare – 20 – bunuri si servicii – sect.functionare

74.02.20

60.000

8. Drumuri si poduri

84.02

815.070

   - 20 – bunuri si servicii – sectiunea functionare

84.02.20

150.000

   - 71 – cheltuieli de capital – sectiunea dezvoltare

84.02.71

665.070

III.

VARSAMINTE DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU CHELTUIELI DE INVESTITII- SECTIUNEA DEZVOLTARE

 

- 237.070

                                                              

 

 1. SECTIUNEA FUNCTIONARE

TOTAL VENITURI = 2.749.500 lei
TOTAL CHELTUIELI = 2.431.500 lei
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE = - 318.000 lei

 1. SECTIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI = 417.070 lei
TOTAL CHELTUIELI = 735.070 lei
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 318.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

          Având în vedere  apariţia Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, anunţăm că noile formulare pentru stabilirea acestui drept sunt disponibile la sediul Primăriei comunei Ziduri.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea alocaţiei, precum şi actele doveditoare privind membrii familiei şi veniturile realizate se vor depune pănă în data de 31.01.2011.
Au obligaţia să depună cererea şi documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului până în 31.01.2011  şi persoanele  care au stabilit dreptul la alocaţia de susţinere a familiei, în baza legii vechi.

PRIMAR,
Tesloveanu Dumitru

 

 

 

 

 

 

Nr. 5/21 ianuarie 2011

 

 

ANUNŢ
      

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna ianuarie,  in ziua de 31 ianuarie 2011, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  lucrărilor  de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2011 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2010.
4. Discuţii şi propuneri.

        

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  95  /07 oct. 2010

 

       Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă
ordinară pe luna octombrie   2010,  in ziua de 14 octombrie  2010, orele 14.00, în sala de
şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social.
2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 3 din anexa   Hotărârii Consiliului Local Ziduri nr.9/2002 privind stabilirea şi însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Ziduri.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului Preşedintelui Comisiei de Evaluare în urma desfăşurării licitaţiei publice cu strigare din data de 05.08.2010, ora 10,00.           
5. Discuţii şi propuneri.

        

 

S E C R E T A R ,
Racovanu  Mariana

 

  _________________________________________________________________________________________________________
Home - Contact