Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri 2019

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
31privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201911.07.2019
30privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ziduri26.06.2019
29privind stabilirea domeniilor serviilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității26.06.2019
28privind aprobarea asocierii în participaţiune între Comuna Ziduri şi S.C. Intermed Pro Ecogas S.R.L.26.06.2019
27privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201926.06.2019
26privind alegerea preşedintelui de şedinţă30.05.2019
25pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Infrățirea Zoița, in anul 201930.05.2019
24pentru aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Voința Lanurile, in anul 201930.05.2019
23privind organizarea zilei comunei Ziduri, judetul Buzau30.05.2019
22privind încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 3644/07.09.201111.04.2019
21pentru aprobarea participării comunei Ziduri prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”11.04.2019
20privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau11.04.2019
19privind îndeplinirea de către secretarul comunei Ziduri, doamna Racovanu Mariana, a atribuției de legalizare a copiilor de pe înscrisuri11.04.2019
18privind aprobarea bugetului Comunei Ziduri, județul Buzău și a Listei de investiții pe anul 201911.04.2019
17privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului din anii precedenți al bugetului propriu al comunei Ziduri11.04.2019
16pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă28.03.2019
15privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2019 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/200128.03.2019
14privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ziduri, județul Buzău28.03.2019
13privind alegerea preşedintelui de şedinţă28.02.2018
12privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Ziduri pentru anul 2019-2020 a unităţilor de învăţământ28.02.2019
11privind aprobarea indicatorilor tehnico+economici pentru obiectivul de investiţie ÎNFIINŢARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZIDURI, JUDEŢUL BUZĂU28.02.2019
10privind neasumarea responsabilităţii UAT Comuna Ziduri a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziţia produselor28.02.2018
9privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Ziduri pentru activitatea desfăşurată în anul 201828.02.2018
8privind aprobarea casării mijloacelor fixe aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale Ziduri28.02.2019
7privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru închirierea şi concesionarea imobilelor proprietate a Comunei Ziduri29.01.2019
6privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Compartimentului de asistenţă socială29.01.2019
5privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul UAT Ziduri29.01.2019
4privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ziduri, până la intrarea in vigoare a noului Plan urbanistic29.01.2019
3pentru modificarea tarifului de salubritate din contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare nr.8337din2008
08.01.2019
1privind aprobarea reîntregirii excedentului din anii precedenţi08.01.2019