ATRIBUŢII SECRETAR

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art.85.- (1) Secretarul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
a) participă în mod obligatoriu la sedințele consiliului local,
b) coordonează compartimentele și activitatile cu caracter juridic, registrul agricol, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-și răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
d) avizează pentru legalitate dispozițiile primarului,
e) urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal,
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat,
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigură comunicarea catre auturitățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel, 
i) asigură aducerea la cunoștintă publică a hotărârilor și dispozitiilor cu caracter normativ, 
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii, 
k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parți și confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condițiile legii,
(2) Secretarul poate coordona și alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaților administrației publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indeplinește și alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.
Art.86.- Eliberarea din funcție, precum și sancționarea disciplinară a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptată cu votul a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor in funcție, ca urmare a inițiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reieșite din desfășurarea unei cercetari administrative.

ÎNAPOI